Меню Закрити

Практичні рекомендації щодо впровадження СУЯ: Залучення персоналу у діяльність з якості

Аксьонова Л. І., кандидат технічних наук, консультант з систем управління, Компанія «CERTICON»

Практика успішних підприємств свідчить, що впровадження системи управління якістю (СУЯ) має починатися із формування культури якості та залучення персоналу у діяльність з якості, що є запорукою забезпечення його конкурентоспроможності в довгостроковому періоді. Культура якості, при цьому, постає складовою загальної культури організації, яка є сполучною ланкою, що об’єднує персонал та мобілізує його для досягнення загальної цілі. Лише за такої умови можливе не формальне впровадження СУЯ.

       У новій версії міжнародних стандартів ISO серії 9000 приділяється багато уваги формуванню та підтриманню організаційної культури якості, яка має сприяти ефективній взаємодії співробітників та діяльності організації в цілому. Згідно рекомендацій ДСТУ ISO 9000 (п. 2.2.5.2): «Люди становлять суттєво важливий ресурс в організації. Для результативного та ефективного керування організацією, важливо поважати та залучати весь персонал в організації до діяльності з якості (п. 2.3.3.2)». ДСТУ ISO 9000 визначає основні критерії культури якості в організації – це розуміння персоналом цілей організації у сфері якості та підвищена мотивація до їх досягнення;  збільшення довіри та співпраці в межах всієї організації; збільшення уваги до спільних цінностей і культури в усій організації. Для досягнення цього необхідно постійно навчати персонал, що сприятиме прояву їх активності та їх залученню у процес постійних покращень діяльності.

      Стандарти ISO серії 9000 вказують шлях всебічного та добровільного залучення співробітників до загальної стратегії розвитку організації. ДСТУ ISO 9001 (п. 4.3) ставить вимоги щодо відповідальності вищого керівництва забезпечити в організації розроблення відповідних процесів обміну інформацією, у тому числі з питань результативності СУЯ. Саме керівники всіх рівнів створюють робочу середу, яка надихає персонал до сумісного створення культури якості в організації. Вище керівництво, відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 (п. 5.4, п. 5.6), установлює єдність напрямків розвитку організації і створює умови для задіяння персоналу до досягнення цілей організації у сфері якості та  забезпечує, щоб політика та цілі у сфері якості були доведені до відома персоналу організації та зрозумілою на всіх рівнях. На рівні середньої ланки керівного складу організації це здійснюється шляхом доведення до персоналу важливості забезпечення потреб та очікувань замовників продукції/ послуг.

      Сприяє задіяності персоналу, у тому числі підвищує розуміння потреб і очікувань замовників продукції/послуг, сплановане внутрішнє (тобто по всій організації) обмінювання інформацією (ДСТУ ISO 9000, п. 2.2.5.5). На практиці ці питання вирішують шляхом створення інформаційні дошки, основна мета якої полягає у інформуванні персоналу у масштабі всієї організації. Створення інформаційної дошки сприяє відвертому обговоренню результатів діяльності організації у сфері якості та розумінню важливості його власного внеску у цю діяльність. Інформаційна дошка може містити: текст політики у сфері якості; результати аналізу СУЯ з боку керівництва у вигляді цілей у сфері якості; результати внутрішнього аудиту, у тому числі інформування про виконання коригувальних дій тощо. Таким чином, поступово формується організаційна культура якості, яка наочно демонструє зв’язок діяльності персоналу  у сфері якості із загальною діяльністю організації та стратегією її розвитку.

       Політика у сфері якості – невід’ємна частина загальної політики організації, яка може бути узгоджена з її місією та виражає загальні наміри і напрямок діяльності організації у сфері якості; декларує загальні принципи і зобов’язання, націлені на задоволення вимог замовників її продукції.

Приклад:  ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

        «Головна місія ТОВ «Дніпровський трубний завод» – завоювання лідируючих позицій на ринку трубної продукції (виробництво безшовних і зварних нарізних труб) через гарантії стабільної якості та надійності поставок кожному замовнику.

       Наші гарантії засновані на принципах управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001; на технічному оснащені підприємства сучасним високотехнологічним обладнанням; на створенні сприятливих умов для роботи і розвитку персоналу через забезпечення необхідними ресурсами для управління процесами і соціальну відповідальність підприємства.

      Вище керівництво підприємства бере на себе зобов’язання забезпечувати постійне підвищення результативності Системи управління якістю для стабільного виконання вимог замовників, у тому числі перевищуючи їх очікування з якості нашої продукції».

       Політика слугує структурною основою для встановлення цілей у сфері якості. Встановлюючи зрозумілі цілі, вище керівництво показує маршрут руху, результатом якого буде реалізація зобов’язань політики у сфері якості. Вибір цілі залежить від наявності чіткого стратегічного наміру, який отримують за результатами оцінювання СУЯ з боку керівництва організації, відповідно до пунктів 9.1; 9.2; 9.3 ДСТУ ISO 9001. Результати оцінювання СУЯ використовують для вироблення та/або коригування загальної стратегії розвитку організації на тривалий (3-5 років) і короткостроковий (1 рік) періоди.  Визначаючи стратегічні цілі,  необхідно враховувати:

 • рівень і шлях майбутнього поліпшення, необхідного для успішної діяльності організації;
 • очікуваний чи бажаний ступінь задоволеності замовника;
 • професійне зростання працівників організації;
 • потреби й очікування зацікавлених сторін.

    В умовах конкурентного ринку стратегічна ціль розвитку комерційної організації – це переважно максимізація прибутку, який забезпечується шляхом збільшення частки ринку і відповідного обсягу продажів та за рахунок зменшення витрат через дефекти з якості.   

Приклад:  Стратегічні  цілі (на 3-5 років)

 1. Забезпечити своєчасність постачання продукції;
 2. Забезпечити якісне розроблення технічної документації;
 3. Зменшити собівартість продукції;
 4. Забезпечити впровадження прогресивних технологічних процесів для поліпшення технічних характеристик продукції та підвищення її конкурентоспроможності;
 5. Скоротити внутрішній брак.

       Короткострокові цілі у сфері якості найчастіше встановлюються на рік, що пов’язано з періодичністю аналізу СУЯ з боку керівництва. Цілі з якості на цьому рівні представляють стисле  вираження цілей поліпшення процесу. Для того, щоб встановлення цілі було ефективним, її формулювання має:

 • конкретизувати кінцевий результат та строк її досягнення;
 • надати кількісну характеристику результату процесу.

Також необхідно розробити показники результативності для кожного процесу СУЯ та встановити допустиме цільове значення для їх оцінювання. Наприклад, результативність процесу «Закупівля» складає = 93% (показник своєчасної закупівлі матеріалів та комплектуючих). Допустиме значення показника на плануємий період функціонування СУЯ знаходиться в межах:  Тоді ціль у сфері якості для цього процесу буде визначено, як: «Підвищити на 2% своєчасність закупівлі матеріалів та комплектуючих».

      Цілі у сфері якості можуть бути встановлені як для всієї організації, так і для окремих структурних підрозділів. Встановлення цілей на рівні структурного підрозділу забезпечує обізнаність персоналу щодо доцільності та важливості своєї діяльності і щодо свого внеску в досягнення загальних цілей у сфері якості організації.

     Приклад цілей у сфері якості на короткостроковий період: «Підвищити на 5% якість розробки конструкторської документації». Цілі у сфері якості на рівні структурного підрозділу: «Зменшити число помилок у конструкторській документації».

   Виробничі цілі слід поміщати на інформаційній дошці поруч з реальними цифрами їх досягнення. Це може бути інформація про:

• якість: дані по щоденному, щотижневому та щомісячному відсотку браку у вигляді графіків, а також завдання щодо поліпшення якості;

• продуктивність та її тенденції;

• простої обладнання.

      Культура якості будь-якого  підприємства може бути кратко виражена аксіомою відомого фахівця у сфері якості Каору Ішикави. Японський вчений вважав: «Якість починається тоді, коли кожен працівник в організації приймає на себе зобов’язання ніколи не посилати браковані деталі або неостаточно оформлений документ та іншу інформацію, що є вихідними для наступного процесу».

1 Коментар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.